Thursday, 1 November 2007

Halloween?

十月尾聲終於到,股民齊齊嗌聲好, 中資銀行地產股,大戶賺得好離譜; 大奇日升千點,三萬二指日可待, 四叔賭王又唱好,四萬重鎮新年到~ 四萬?唔係陳太咩?佢12月3日就來啦喎XD

No comments:

Post a Comment