Tuesday, 12 February 2008

Ch.32 橋局(一)

學會活動第一日,棋會。 「Alpha,你識打橋牌架可?」「少少啦,都同鋤大弟差唔多果D囉。」 兩者有著天壤之別,點拉埋一齊啊!!鋤大弟係一種靠運氣蝕多過賺一年無數人死在手上絕對十惡不赦的爛賭遊戲!橋牌係實力至上千變萬化層出不窮令人著送又包含高深數學邏輯推理淺至加數深至機率每年吸引千千萬萬人來玩的有趣遊戲!(楓:不要把鋤弟描得咁黑啦(汗)) 「橋牌同鋤弟唔同,係一個要一張一張咁出的遊戲,大小次序係葵扇紅心階磚梅花不過除了特有「王牌」概念外跟花為大。另外也有一個叫牌的制度,打成叫到的合約就有分數。」 「咁仲唔係賭錢?同鋤大弟有咩分別呀?」「唔好乜野都錢錢聲啦,暑假俾你屈左好多錢錢錢錢啦!佢同數學邏輯推理有關多D。」

No comments:

Post a Comment