Tuesday 18 November 2008

無題 XD

填海填到密,皇后冇碼頭。 墮入稅網中,一交三十年。 阿扁去貪污,淑珍坐輪椅。 開荒南丫島,守拙歸屯門。 豪宅十餘幢,工人八九個。 立法會冇用,政府係無能。 長長回歸日,遠遠普選路。 狗吠共產黨,雞鳴唔做事。 屋企無塵雜,打機有余閑。 久在香港裡,復得返自然。

No comments:

Post a Comment